Varustuse rendilepingu näidis:

RENDILEPING nr. 2024/xxx 

  1. Käesolev rendileping (edaspidi Leping) on sõlmitud HKAIX , registrikood 16262956 (edaspidi Rendileandja), keda esindab Haiko Käärik ja Kliendi nimi, isikukood 00000 (edaspidi Rentnik) vahel. Leping annab Rentnikule Lepingu objektiks oleva süsta xxx, 2x põlle, 2x aeru, 2x päästevest (edaspidi Renditav Vara) kasutamise õiguse Lepingus määratud ajavahemikul arvestades Lepingu tingimusi, ettenähtud otstarvet ja Rendileandja poolt määratud nõudmisi.
  2. Rentnik on tutvunud ja Rendileandja on Rentnikku piisavalt informeerinud ja instrueerinud Renditava Vara omadustest, tehnilisest seisundist, eeskirjadest, ohutusnõuetest ja hinnakirjast enne rendiperioodi algust. Rentnik on saanud Rendileandjalt ammendavad vastused kõigile Renditavat Vara, selle kasutamist ja omadusi puudutavatele küsimustele.
  3. Renditav Vara on HKAIX OÜ omand. Renditava Vara omavoliline edasi laenutamine, müümine, rentimine ja igal viisil võõrandamine on keelatud.
  4. Rentnikul on õigus Renditavat vara kasutada ainult sihtotstarbeliselt.
  5. Rentnik kohustub kasutama Renditavat vara heaperemehelikult.
  6. Rentnik kannab täielikku ja tingimusteta varalist vastutust Renditava Vara säilimise eest kuni Renditava Vara tagastamiseni Rendileandjale. Rentnik kannab ka Renditava Vara juhusliku hävimise ja kahjustumise riski. Renditava Vara hävimine, kaotsiminek või kahjustumine Rentnikust mitteolenevatel või tema poolt mittekontrollitavatel asjaoludel ei vähenda ega välista Rentniku vastutust.
  7. Maratonidest osavõtja saab Renditava Vara kätte maratoni stardikohas ja tagastab selle Rentnikule maratoni finišis. Renditav Vara loetakse üle antuks kui Rentnik selle maratoni finišis kaldale parklasse toob ja Rendileandjale üle annab. Kui Rentnik soovib maratoni katkestada, siis tuleb seda soovitatavalt teha kontrollpunktides või maantee sildade juures. Katkestamise korral peab Rentnik koheselt telefoni teel teavitama Rendileandjat oma katkestamisest ning teatama oma asukoha. Kui Rentnik ei saa ise Renditavat vara maratoni finišisse tuua tuleb Rendileandja ise Renditavale varale järgi. Renditasu sisaldab vaid Renditava Vara äratoomist ligipääsetavates kohtades (KP-d, maanteesillad). Muudel juhtudel kohandub lisatasu 25 .  
  8. Kui Rentnik jätab Renditava Vara järelvalveta maha või laseb mööda jõge allavoolu, loetakse Renditav Vara Rentniku poolt kaotatuks ja Rentnikul on kohustus Rendileandjale hüvitada kogu uue Renditava Vara soetamise täismaksumus. 
  9. Rendileandjal on õigus katkestada Leping koheselt, kui selgub, et Rentnik on esitanud valeandmeid, ei maksa renditasu õigeaegselt, ei taga Renditava Vara säilimist, kasutab renditavat vara Lepingu tingimusi eirates või rikub muul moel käesolevat Lepingut. Lepingu katkestamise korral on klient kohustatud tagastama Renditava Vara koheselt.
  10. Rentnik on kohustatud teatama Renditava Vara kahjustustest ja purunemisest Rendileandjale esimesel võimalusel. Rentnikul ei ole õigust renditavat vara ise remontida (va kui on kokku lepitud teisiti). Renditaval varal on keelatud eemaldada osi või neid vahetada ilma Rendileandja nõusolekuta. Renditava Vara ümberehitamine on keelatud.
  11. Rentnikul lasub vastutus Renditava Vara varguse ja kadumise korral. Rentnik on kohustatud hüvitama Renditava Vara kaotuse Rendileandjale. Renditava Vara varguse korral on Rentnik kohustatud koheselt teatama nii politseisse kui ka Rendileandjale.
  12. Rendileandjal on õigus nõuda Rentnikult sisse kogu tekkinud kahju, kui Renditav Vara on hävinud või seda ei ole muul põhjusel võimalik enam taastada. 
  13. Rendileandja hindab Renditud varale tekkinud kahjud üle 5 tööpäeva jooksul arvestades Renditud vara tagastamise kuupäevast.
  14. Renditava Vara purunemise ja/või kaotuse/hävimise korral esitab Rendileandja sellekohase arve 7 kalendripäeva jooksul peale tekkinud kahjude hindamist, mille Rentnik kohustub tasuma 3 kalendripäeva jooksul alates arve esitamisest.
  15. Rendileandja ei vastuta Rentniku või kolmandate isikute mistahes kahjude eest. Samuti vigastuste eest, mis on tekkinud Renditava Vara kasutamise tulemusena. Kõik Renditava Vara kasutamisega seotud riskid lasuvad Rentnikul ning Rentnik on kohustatud hüvitama tekkinud kahjud Rendileandjale ning kolmandatele osapooltele.
  16. Renditasu makstakse enne rendiperioodi algust.
  17. Renditasude tagastamise kord – maratoni või trenni edasilükkumise korral kehtib sama Leping käesoleva aasta lõpuni. Renditasu ei tagastata.
  18. Lepingust tuleneda võivaid vaidlusi ja erimeelsusi lahendavad Rendileandja ja Rentnik omavahel. Pooltevahelised vaidlused lahendab Rendileandja poolt valitud inkassofirma või Harju Maakohtus vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
  19. Leping on koostatud kahes võrdse juriidilise jõuga eksemplaris, millest üks osapool jääb Rentnikule ja teine osapool Rendileandjale. Leping jõustub allakirjutamise hetkest ja kehtib kuni kõigi selles sätestatud kohustuste täitmiseni ning Renditava Vara Rendileandja valdusesse üleandmiseni.
  20. Rendi piirkonnaks on Eesti Vabariik.

RENDIPERIOOD

Maraton: Võhandu Maraton 2024

Algus  20.04.2024 kell 07:00  Võru

Lõpp  21.04.2024, hiljemalt kell 07:00 Võõpsu

Koolitused:

Keila-Joa (algus-lõpp, kuupäev, kellaaeg)

Leevi (algus-lõpp, kuupäev, kellaaeg)

Renditasu koos koolitustega: xxx (tasumine arvega)

Renditav Vara: xxx süsta, 2x põlle, 2x aeru, 2x päästevesti

Renditava Vara väärtus: 

Süsta xxx: xxx €  

Põll: 150€  

Plast aer: 100€  

Päästevest HH: 100€

Kuupäev: xxx

Poolte allkirjad:

Rendileandja:

Haiko Käärik

/ allkirjastatud digitaalselt /

Rentnik:

Klient

/ allkirjastatud digitaalselt /